Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi provozovatelem internetového obchodu provozovaným na webové stránce umístěné  na internetové adrese www.AVENTURIN.EU, firmou Growing technologies s.r.o. (dále jen "prodávající"), a jejími zákazníky (dále jen "kupující").

 1. Prodávající:

Prodávajícím je společnost Growing technologies s.r.o. IČ:05283540 , se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu oddíl C 261057 . Společnost je plátcem DPH .

 1. Kupující:

Je li kupujícím fyzická osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské aktivity (dále jen spotřebitel), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v aktuálním znění. Je-li smluvní stranou fyzická či právnická osoba nakupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

 1. Předmět prodeje:

Předmětem prodeje jsou originály obrazů a jiných uměleckých předmětů prezentovaných na internetových stránkách AVENTURIN.EU, které v době prodeje jsou ve vlastnictví prodejce, nebo ve vlastnictví jejich autorů, v tomto případě prodejce vystupuje v roli zprostředkovatele a organizátora obchodu.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je vystavení nabízeného zboží vč. jeho ceny prodávajícím na internetových stránkách www.aventurin.eu, samotná kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím objednávky odeslané kupujícím. Přijetí objednávky prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadanou emailovou adresu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, z důvodů specifikovaných níže nebo na základě jiných zákonných důvodů. Uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

Odesláním objednávky kupující dále stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Změna či zrušení objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající si vyhrazuje právo změnit či zrušit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že:

 1. prodávané zboží před expedicí vykazuje zjevné vady, které mají nezanedbatelný vliv na vzhled zboží,
 2. má  opodstatněné pochybnosti o důvěryhodnosti kupujícího či pravdivosti údajů uvedených v objednávce a existuje předpoklad, že plnění ze strany prodávajícího by objektivně mohlo vést k jeho finanční či hmotné újmě,
 3. technickou chybou při provozování elektronického obchodu došlo ke zjevně chybnému uvedení parametrů, vlastností nebo cen zboží a služeb.

Změna či zrušení objednávky ze strany kupujícího - Kupující má právo objednávku, resp. kupní smlouvu bez udání důvodu změnit či zrušit kdykoliv v průběhu vyřizování objednávky. Po vyřízení objednávky, o kterém je kupující informován emailem, již nelze objednávku měnit či stornovat. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Tyto Odchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Objednávka

Před podáním objednávky přes internetové stránky je nutné se zaregistrovat dle pokynů uvedených na uvedených internetových stránkách.

Při registraci je nutné vyplnit požadované údaje buď jako spotřebitel nebo podnikatel. Povinné údaje k vyplnění jsou označeny. Bez těch to údajů nebude možné provést registraci a uzavřít kupní smlouvu. Uvedení IČ a DIČ u kupujících podnikatelů je nezbytné z důvodu vystavení řádného daňového dokladu.Daňový doklad je dodán kupujícímu spolu s dodáním zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího, nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud poptávané zboží není možné dodat, došlo ke změně ceny zboží, k dodání zboží by došlo později, apod. Zrušení objednávky probíhá se souhlasem kupujícího.

Pokud dojde ke zrušení objednávky nebo její části a kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu prodávající tuto částku bez zbytečného odkladu převede na účet dle dohody smluvních stran.

Podaná objednávka  je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do jejího úplného vyřízení.

Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o sdělení aktuálního stavu objednávky a prodávající se zavazuje kupujícímu tuto informaci poskytnout.

Pokud je uzavřena s kupujícím individuální smlouva, pak má přednost před těmito obchodními podmínkami.

Cena zboží

Všechny ceny na zboží, uvedené na stránkách internetového obchodu jsou konečné včetně DPH. Výše DPH se stanovuje v souladu se Směrnici Rady 94/5/ES ze dne 14. února 1994, kterou se doplňuje společný systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 77/388/EHS – Zvláštní úprava vztahující se na použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti a je kalkulována v závislosti na státu kupujícího.

Cena zboží včetně DPH bude uvedena v objednávce kupujícího, s jejímž obsahem má kupující možnost se vždy seznámit v emailu informujícím kupujícího, že objednávka zboží byla prodávajícímu doručena. Uvedená částka musí být kupujicím uhrazena do 10 kalendářních dnů ode dne doručení emailu, v opačném případě bude rezervace obrazu zrušena.

Kupující bere na vědomí, že tento informační e-mail není akceptací objednávky ze strany prodávajícího a nedochází tedy k uzavření kupní smlouvy.  Pokud kupující s objednávkou nesouhlasí, nepotvrdí odeslání objednávky prodávajícímu

Platební podmínky

Kupní cenu zboží lze uhradit:

 1. platbou v hotovosti při osobním převzetí.
 2. platbou předem převodem na účet, který prodávající kupujícímu sdělí.
 3. platba on line bankovní kartou přes platební system Pays.

Platba  na dobírku není umožněna. 

Dodací podmínky

 1. Osobní odběr

K osobnímu převzetí zboží je oprávněn pouze kupující, nebo osoba k tomu kupujícím zmocněná, která se prokáže písemnou plnou mocí. V případě obchodních společností musí být plná moc udělená statutárním orgánem kupujícího.

Předání zboží bude uskutečněno v místě dle dohody s prodávajícím.

 1. Zaslání přepravní službou nebo doručení zboží

Doručení v rámci České Republiky

Při doručení zboží na území České Republiky je dopravné vypočítáno automaticky při podání objednávky. Po potvrzení objednávky prodávajícím je zásilka expedována po uhrazení její ceny.

Doručení mimo Českou Republiku

Při dodání mimo ČR zašle nejprve prodávající kupujícímu nabídku ceny přepravy  mimo hranice České Republiky, podle platné legislativy země doručení. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena až akceptací této nabídky kupujícím. Zásilka je expedována po plném uhrazení ceny zboží i dopravného kupujícím.

V případě, že přepravní služba doručí neúplnou nebo poškozenou zásilku, je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniku škody a tento protokol bez zbytečného odkladu doručit prodávajícímu.

Pokud převezme kupující poškozenou zásilku od přepravní služby, v okamžiku jejího převzetí vyfotí a tyto fotografie předloží bezodkladně prodávajícímu.

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetových stránek www.aventurin.eu, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy v termínech platných pro jednotlivé státy, avšak nejdéle uvedených v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku bezprostředně po převzetí zboží, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.

Rozhodnutí kupujícího spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu s tím, že kupující současně prodávajícímu písemně sdělí číslo objednávky, datum převzetí zboží a číslo účtu pro vrácení peněz. Po vrácení zboží bude zrušení Kupní smlouvy akceptované a peníze vracené na účet kupujícího.

Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se spotřebitel zavazuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od vrácení zboží na základě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem.

Kupující nese plnou odpovědnost za zamezení poškození dodání zboží zpět. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně kompletního originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku, s čímž kupující souhlasí. Kupující si je vědom skutečnosti, že se jedná o originální umělecká díla, jejichž poškození může vést k plnému znehodnocení díla a tudíž k nemožnosti toto takto poškozené dílo vrátit.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu spotřebiteli vrácena, může prodávající započítat i své skutečné a prokazatelně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.), s čímž kupující souhlasí.

Zboží zaslané na dobírku kupujícím spotřebitelem, který využil svého práva a odstoupil od kupní smlouvy, nebude prodávajícím přijato.

Reklamace

Reklamovat umělecké dílo lze pouze za předpokladu, že kupující byl vědomě či nevědomě uveden v omyl například prodejem kopie místo originálu, uvedením nepravdivého jména autora díla či jiných pro hodnotu díla závažných skutečností.

Ochrana osobních údajů a informací

Osobní údaje, které kupující poskytuje prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nejsou sdíleny s třetími osobami.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne mimo případy uvedené zákonem, v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou externích dopravců zajišťujících přepravní služby, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro doručení objednaného zboží. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů v databázi prodávajícího pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Podáním objednávky, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy, kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, přičemž kupující je oprávněn zasílání obchodních sdělení prodávajícího kdykoliv odmítnout.

Jednotlivé objednávky jsou po akceptaci ze strany prodávajícího jako smlouvy archivovány v elektronickém úložišti prodávajícího a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti od  16.11.2014 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
Aventurin © 2022 - Design by FocusThemes